AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

8 ОСНОВИ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО

Човекът е основополагащата единица на обществото.
Човечеството е едно голямо семейство.
1
Човешкият живот

Човешкият живот се явява най-висшата ценност. Животът на всеки Човек трябва да се пази както собствения. Целта на обществото е да осигури и гарантира ценността на живота на всеки Човек. Няма и не може да има нищо по-ценно от живота на Човека. Ако е ценен един Човек, следователно са ценни всички Хора!

2
Човешката свобода

Всеки човек по рождение е дарен с правото да бъде Човек. Всички Хора се раждат свободни и равни. Всеки има правото на избор. На земята не може да има никой и нищо над Човека, неговите свобода и права. Упражняването на правата и свободите на Човека не трябва да нарушава правата и свободите на другите хора.

3
Безопасността на Човека

Никой и нищо в обществото няма право да застрашава живота и свободата на Човека!

На всеки Човек се гарантира безплатно осигуряването на основните жизнени потребности, включително храна, жилище, медицинско обслужване, образование и пълно социално осигуряване.

Научните, производствените и технологичните дейности на обществото трябва да са насочени изключително към подобряване на качеството на човешкия живот.

Гарантирана икономическа стабилност: липса на инфлация и кризи, стабилни и еднакви цени в целия свят, единна парична единица, фиксирано минимално данъчно облагане или липса на такова.

Безопасността на Човека и обществото от всякакъв вид заплахи се осигурява от единна световна служба за реагиране при извънредни ситуации.

4
Прозрачност и откритост на информацията за всички

Всеки Човек има право да получава достоверна информация за движението и разпределението на обществените парични средства. За всеки Човек е достъпна информацията за статуса на изпълнението на решенията на обществото.

Медиите принадлежат изключително на обществото и отразяват информацията вярно, открито и честно.

5
Съзидателна идеология

Идеологията трябва да е насочена към популяризиране на най-добрите човешки качества и изключване на всичко, което е насочено срещу Човека. Основен приоритет се явява човечността, високите духовно-нравствени стремежи на Човека, хуманността, добросъвестността, взаимното уважение и укрепването на приятелството.

Създаване на условия за развитие и възпитание на Човека с главна буква, възпитание и култивиране на морално-нравстените ценности във всеки човек и в обществото.

Забрана за пропагандата на насилие, порицание и осъждане на всяка форма на разделение, агресия и прояви на античовечност.

6
Развитие на Личността

Всеки човек в Съзидателното общество има право на всестранно развитие и самореализация.

Образованието трябва да бъде безплатно и еднакво достъпно за всички. Създаване на условия и разширяване на възможностите за реализация на творческите способности и талантите на всеки Човек.

7
Справедливост и равенство

Всички природни ресурси принадлежат на Човека и се разпределят честно между всички хора. Не се допуска монополизацията им и нерационалното им използване. Ресурсите се разпределят справедливо между жителите на цялата Земя.

На всеки човек се гарантира работа ако желае да работи. Възнаграждението за идентична длъжност, специалност, професия трябва да бъде еднакво по целия свят.

Всеки има право на частна собственост и доходи, но в рамките на установения от обществото размер на капитализацията на индивида.

8
Самоуправление на обществото

Понятието „власт” липсва в Съзидателното общество, тъй като отговорността за обществото като цяло, неговото развитие, условията на живот и хармоничното му изграждане зависят от всеки Човек.

Всеки Човек има право да участва в управлението на делата на Съзидателното общество и в приемането на закони за подобряване на живота на Човека.

Решаването на обществено важните, социално значимите икономически въпроси, засягащи промяната на качеството на живот на Човека, се подлагат на общонародно обсъждане и гласуване (референдум).