AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

18. května 2020

Pro nikoho již není tajemstvím, že nastala éra globálních změn ve společnosti, změn v člověku – v sobě samém. Pro mnohé už je očividné, že společnost stojí na hraně. Zamrzlá ve lži, klamu a v nelidskosti je jako mrazivá sněhová závěj na strmém horském svahu, na němž naše spotřebitelská civilizace uvízla. Je tohle její vrchol? Sesuv laviny stresu společenského vědomí, vyprovokovaný klimatickými, ekonomickými, politickými, pandemickými a jinými příčinami, je nevyhnutelný. Otázkou je jen to, jaké to bude mít důsledky. Jak nyní můžeme my, lidé, předejít své budoucnosti? Jak můžeme přežít a minimalizovat rizika nevyhnutelných ztrát? Východisko existuje!

Jak je známo, sesuv laviny může být způsoben i slabým otřesem, dokonce i tlakem na sníh jediným člověkem. Ale kam bude nasměrován celkový pohyb společnosti? Do zhoubné propasti egoismu a pýchy, anebo přece jen k vodnaté tvořivé” řece, která poskytne společnosti novou formu existence a vytvoří příznivé podmínky k obrození života pro následující pokolení naší civilizace? Kdo jiný než ty může změnit tento vektor? Tento článek je o tom, jak toho můžeme dosáhnout.


*     *     *


11. května 2019 se konala událost celoplanetárního měřítka, která se stala začátkem neodvratných globálních změn celého světového společenství. Poprvé v historii se obrovské množství lidí z celého světa spojilo v online konferenci „Společnost. Poslední šance“ na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Lidé otevřeně a čestně diskutovali o nejnaléhavějších otázkách, které nyní stojí před lidstvem. A co je nejdůležitější – tyto otázky byly nejenže otevřeně a pravdivě nastoleny (tak, jak se věci skutečně mají), ale byly také předloženy způsoby řešení těchto problémů. Výsledkem této bezprecedentní události byl vznik unikátního celosvětového projektu Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ – „Tvořivá společnost. V čem spočívá jeho jedinečnost? Především v tom, že tento projekt je nezbytný pro život celé naší civilizace. Ve skutečnosti je to jediné možné východisko z této egoistické, spotřebitelské slepé uličky sebezničení, ve které se nyní lidstvo ocitlo. Tento precedent, a za ním následující řetězec událostí, ve mně pomohl ještě více upevnit naději na to, že pro mě osobně a pro celé lidstvo ještě není vše ztraceno.

Za uplynulý čas, díky společnému úsilí účastníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ z různých zemí světa, které, stejně jako mě, nadchla idea tvořivé společnosti, bylo uděláno velmi mnoho. Po celém světě bylo provedeno obrovské množství sociálních průzkumů, mezinárodních online setkání, konferencí, natočeno mnoho rozhovorů, byly publikovány zajímavé články, a také bylo realizováno mnoho dalších, sociálně významných projektů. Společně jsme udělali opravdu mnoho. Ale zřejmě to ještě nestačí, abychom oslovili všechny.

Během této doby jsme hovořili s obrovským množstvím lidí na celém světě a všichni (opravdu každý, s kým jsme komunikovali) mluvili o tom, že Tvořivá společnost je nutná, že je to pro ně důležité a že by v takovém světě chtěli žít.

V průběhu celého tohoto období jsem přemýšlel nad tím, jak urychlit proces šíření informací o Tvořivé společnosti do celého světa. Jak se můžeme všichni spojit a ještě více zefektivnit naše úsilí? Jak předat tuto informaci, tuto možnost všem lidem na Zemi? Vždyť čas nečeká! Už je nás „ani moc, ani málo“ – téměř osm miliard a každého se to týká. Vždyť pokud teď nic neuděláme, tak stačí opravdu málo a všechny nás smete lavina katastrof. Co s tím?

Odpovědi na tyto otázky jsme s přáteli dostali během rozhovoru s váženým Igorem Michajlovičem Danilovem. Igor Michajlovič jako vždy s obrovskou trpělivostí a laskavostí důkladně vysvětlil záchrannou cestu ven ze současné situace, podstatu a význam vytvoření Tvořivé společnosti, o které se s Vámi, drazí přátelé, chceme podělit!


CÍL A SMYSL

Nejdůležitější je cíl! Pokud je cíl, všechno má smysl. Ale pokud cíl není, pak je vše ostatní bezsmyslné. V čem spočívá náš cíl? Naším cílem je vyjít z této slepé uličky spotřebitelské společnosti, a ve skutečnosti – z formy skrytého otroctví, zakamuflovaného otrokářského systému, ve kterém my všichni, jako lidstvo, dnes existujeme. A začít žít jako Člověk – ne jako zvíře. Hlavním cílem však je dosažení a vybudování Ideální společnosti duchovně svobodných lidí, společnosti, která by zajistila našim budoucím generacím důstojný život, blahobyt a duchovně mravní rozvoj. Společnost Lásky a Lidskosti, nebo jak ji v různých náboženstvích nazývají – Eden. Společnost budoucnosti, která tě v konání mění již teď a naplňuje tvůj život vyšším smyslem.

Co je k tomu zapotřebí? Etapovost rozvoje. Igor Michajlovič nám sdělil klíčová pochopení toho, že Tvořivá společnost je pouze přechodnou etapou vývoje lidstva z otrokářského a feudálního systému k úplně novému (pro současné lidi) způsobu života společnosti – k Ideální společnosti. Tvořivá společnost je přechodnou etapou, bez níž není možné dojít k vyššímu cíli – Ideální společnosti duchovně svobodných lidí.

Igor Michajlovič uvedl takovou zajímavou asociaci: „Představte si širokou rozbouřenou řeku, která odděluje od velkého břehu ostrůvek potápějící se pod vodu. Na tomto ostrůvku jsou divoká zvířata. A vždyť v podstatě se od nich naše současná společnost nijak neliší. Deklarujeme správné věci, mluvíme o vyšším, o ideálech, ale ve skutečnosti žijeme jako zvířata. Nejsme jednotní. Vytvořili jsme enklávy. Neustále válčíme o území, řešíme vztahy, vytváříme hierarchii, bojujeme o dominanci.

Copak je tohle důstojné pro Člověka? Copak jsou to podmínky pro život Člověka? V současné společnosti je všechno proti člověku. Lidé sami vytvořili tyto „nadstavby”, které je pak zotročily. Zde jsou prioritou zájmy „na papíře“, zájmy „státu“, zájmy „společnosti“ zastoupené malými skupinami, a až na samém konci jsou zájmy člověka, který svýma vlastníma rukama proměňuje „jejich pohádky v realitu”, čímž sám sebe vhání do ještě většího otroctví. Je to normální? Vytvořením těchto „abstrakcí” jsme jim předali svá práva. Ale spolu s našimi právy nám sebrali i naši prosperitu. Je načase to všechno vrátit lidem. Neboť tento svět byl stvořen a dán Člověku. A člověk nesmí ztratit status Člověka, teprve tehdy budeme mít šanci vytvořit Ideální společnost.

Vrátíme se k našemu příkladu. Ideální společnost, to je to, co se nachází na druhé straně řeky, na velkém břehu stability a blahobytu, který se nazývá Eden. A abychom opustili topící se ostrov a přešli přes řeku smrti, musíme postavit most od spotřebitelského, zvířecího formátu vzájemných vztahů, kde vládnou lži a pomluvy, k Edenu, kde panuje Pravda a Láska. A tento most musí být vytvořen z tvrdého kamene jednotné vůle lidí a jejich společného konání. Tento most je Tvořivou společností, které stojí na „8 pilířích”. Rozhodl jsem se to upřesnit: „Co je to za pilíře?“ Igor Michajlovič řekl, že pilíři tohoto mostu je 8 Osnov Tvořivé společnosti.


8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Člověk je základní jednotka společnosti. Lidstvo je jedna velká rodina.


 1. Život člověka

Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

 1. Svoboda Člověka

Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.

 1. Bezpečnost Člověka

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!

Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.

Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.

 1. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny

Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.

Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.

 1. Tvořivá ideologie

Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.

Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.

Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

 1. Rozvoj Osobnosti

Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.

Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.

 1. Spravedlnost a rovnost

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.

Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.

Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.

 1. Samospráva společnosti

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.

Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.

Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Tato informace nás ohromila svou moudrostí a hloubkou. Samozřejmě, že v takové společnosti chce žít každý člověk. A dnes před námi, lidmi žijícími na planetě Zemi, zůstává pouze jedna otázka: Jak toho za co nejkratší dobu dosáhnout?

ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Igor Michajlovič odpověděl, že pro vybudování Tvořivé společnosti je důležitá etapovost a vysvětlil, v čem spočívá každá etapa.

 1. Etapa informování. To je informování lidstva o Tvořivé společnosti. Každý člověk, kterému to není lhostejné, může informovat o Tvořivé společnosti co největší počet lidí. To je to, co nyní aktivně dělá mnoho svědomitých a počestných lidí z různých zemí světa.
 1. Etapa politická. Vytvoření politických stran „Tvořivá společnost“ s jedinou ideologií Tvořivé společnosti v různých zemích. Celkovou koordinaci politických stran vykonává Mezinárodní Centrální Komitét, který je kontrolován mezinárodní veřejností – Mezinárodním společenským hnutím „ALLATRA“ – to znamená společenstvím, které je mimo politiku a náboženství. Cíl je jednoduchý: využít politiku jako nástroj ke sjednocení lidí, nikoli k rozdělení.
 1. Celosvětové referendum. Provedení celospolečenského referenda ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje celým lidstvem, jako jediného přijatelného a nezbytného formátu pro přežití lidstva.

První etapa je informování lidstva o možnosti vybudování Tvořivé společnosti. To je to, čím se nyní aktivně zabýváme. O lidech mluví jejich činy. Každý den účastníci Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ realizují obrovské množství tvořivých projektů a každý, kdo chce, se o nich může dozvědět z oficiálních zdrojů Hnutí a připojit se k této životně důležité iniciativě.

Existuje základní nástroj, který hraje klíčovou roli v současné společnosti a pomocí kterého je naše společnost řízena. Je to politika. Využitím tohoto nástroje dosáhneme výrazného zrychlení realizace vybudování Tvořivé společnosti.

Již 6 000 let slouží politika k zotročení člověka a k posílení systému spotřebitelských hodnot. Ovšem dnes může posloužit celému lidstvu k vybudování Tvořivé společnosti!

Systém řízení současné společnosti je uspořádán takovým způsobem, že ve svém státě jdeme volit a vybíráme z nám nabízených kandidátů, kterým po volbách předáváme svá práva. To znamená, že předáváme svá práva lidem, které neznáme a tímto způsobem sami sebe o práva připravujeme. Vždyť my jsme je delegovali. Ale spolu se svými právy jim předáváme i své blaho. Právě tímto způsobem jsme sami vytvořili „nadstavbu”, jež potlačuje člověka. Bude takto zvolený člověk, kterému jsme předali moc, pracovat pro nás nebo v našem zájmu? Vrátí nám naše blaho? Ne, protože on si na něj zvykl a naše blaho považuje za svoje vlastnictví. Bude myslet na sebe, na svou rodinu, ale ne na nás. Proč? Se spotřebitelským egoistickým myšlením bude věřit, že v opačném případě, pokud začne hájit zájmy lidí, tak klesne na naši úroveň a zůstane, stejně jako my, pouze s deklarovanými právy a bez reálného blahobytu. Není to absurdní? Copak to není forma skrytého otroctví?

Když nám všechno vzali, nastolili nám velmi tvrdé povinnosti, které jsou v podstatě pro většinu lidí nesplnitelné. Není možné je vyplnit v plném rozsahu. To nutí lidi žít v neustálé úzkosti a strachu, nutí je cítit svou zranitelnost a nedostatečnost. Právě v takové společnosti jsme nuceni existovat. Samé záměny a manipulace! V tom je celá podstata spotřebitelské společnosti. Takhle je to v ní uspořádáno proto, že je nasměrována proti člověku. A to je fakt. Může taková společnost existovat dlouho? Má vůbec budoucnost? Je očividné, že ne.

Ale každý nástroj lze využít jak ke způsobení újmy, tak i pro užitek. Pomocí nástroje můžeme ničit nebo budovat. Proto se politika může a musí stát naším nástrojem k vytvoření správné a opravdu spravedlivé, životaschopné, život utvrzující, legislativní základny pro vybudování Tvořivé společnosti.

Dodnes ještě všichni žijeme řízeni římským právem, které již dávno zastaralo. Je nezbytné vytvořit takové zákony, které budou zaručovat dodržování zájmů každého člověka. Jejich základem bude 8 Osnov Tvořivé společnosti. Politika je povinná se skutečně stát nástrojem mezinárodní komunikace a sjednocení, přispívat k přátelství mezi národy, nikoliv být nástrojem nátlaku, agrese, jako se to děje dnes. Politika může a musí být použita ne k dalšímu rozdělování, ale naopak k rychlejšímu sjednocení celé lidské rodiny.

Pokud budeme postupovat stejným tempem jako teď, bez použití takového nástroje jakým je politika, pak se proces vytvoření Tvořivé společnosti protáhne na dlouhé roky. Podívejme se na to rozumně: má lidstvo tolik času? K urychlení procesu přechodu lidstva ze spotřebitelského formátu na Tvořivou společnost, můžeme a musíme nyní použít politiku jako nejefektivnější nástroj.

My všichni jsme občané svých zemí. Chodíme k volbám a hlasujeme za různé kandidáty, a potom se rozhořčujeme nad tím, že oni zhoršují náš život a posilují spotřebitelský formát. Schvalují zákony, namířené proti nám, Jediné Lidské Rodině, nikoliv v našem zájmu. V důsledku toho se podmínky naší existence neustále zhoršují. To znamená, že lidé, kteří přicházejí k moci, hájí zájmy kohokoliv, ale ne zájmy Člověka a Jediné Lidské Rodiny. Jak vůbec můžeme hlasovat pro politika, pokud je proti Člověku a jeho právům? Jak pro něj můžeme hlasovat, pokud je nakloněn lži a klamu?

Abychom tuto situaci změnili, musíme hlasovat pro politiky, kteří budou realizovat a na zákonodárné úrovni zavádět 8 Osnov Tvořivé společnosti! A ještě lepší, jednodušší a správnější bude vytvořit jedinou světovou stranu s názvem „Tvořivá společnost“, která v každé zemi bude zavádět 8 Osnov Tvořivé společnosti. Touto cestou docílíme toho, že tato strana nám, s využitím našeho práva, začne navracet blahobyt a bude usilovat o co nejrychlejší sjednocení lidstva do Jediné Rodiny – Tvořivé společnosti. A až po tom, co budou všechny státy na světě připraveny k přechodu ze spotřebitelského formátu na tvořivý, můžeme uskutečnit Celosvětové referendum, které nás všechny – obyvatele Země – na legislativní úrovni vrátí do Jediné Lidské Rodiny – Tvořivé společnosti.

A udělat to můžeme pouze mírovou cestou. Jak řekl vážený Igor Michajlovič: „Lidstvo nepotřebuje revoluce, lidstvo potřebuje Evoluci.“


Účastník MSH „ALLATRA“

Elčin

Přidat komentář