AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society חברה יוצרת

תנועה חברתית בינלאומית "ALLATRA"

זהו פורמט של אינטראקציה מחוץ לפוליטיקה ומחוץ לדת. תנועה עולמית זו, שכבר איגדה מיליוני אנשים מלמעלה
מ -140 מדינות העולם, פתוחה לכל אנשי הרצון הטוב, ללא קשר למקום מגוריהם, לאומיותם, מעמדם החברתי, דתם או השתייכותם הפוליטית. פעילותה של תנועת המתנדבים הבינלאומית מכוונת להחיות ערכים רוחניים ומוסריים בקהילה העולמית ולבסס דיאלוג שליו על היבטים כאלה של החברה כמו תנאים תרבותיים, חברתיים, רוחניים ומוסריים.

הפעילות העיקרית מתבצעת באמצעות יוזמה מרצון של אנשים, רצונם לשנות את עצמם ואת העולם לטובה. זוהי תנועה עולמית ייחודית הידידותית , בה אנשים, בזמנם הפנוי מהעבודה, מיישמים בהצלחה צורה חדשה לחלוטין של תקשורת ואינטראקציה, שתוצאתה היא איחוד בין האנשים ברחבי העולם על עקרונות היושר, טוב הלב והצדק. זה הכוח שמאחד באמת אנשים ברחבי העולם.

הגרעין המשותף
פרויקט מחקר חברתי בסיסי של
תנועה חברתית בינלאומית "ALLATRA"

“הגרעין המשותף” פרויקט מחקר חברתי בסיסי של תנועה חברתית בינלאומית "ALLATRA", מטרתו ללמוד ולחשוף את הזרעים הרוחניים המשותפים העומדים בבסיס הדתות והתרבויות בעולם. בחקר הטקסטים הקדושים של כל הדתות והתרבויות הקיימות, ראינו שתורתם של כל עמי העולם מבוססת על אותם גרגרי אמת. מודעות זו נותנת לאנשים את ההבנה שכולנו אחד, שהתרבויות והדתות שלנו מלמדות ואומרות את אותו הדבר.

האתר הרשמי של הפרויקט: https://edinoezerno.allatra.org/en

סרט שני, פרק ראשון. "חיים. אהבה אשר מעניקה חירות."

"הגרעין המשותף. פרק ראשון. הבחירה"