AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО
Everyone is in charge of the future of humanity

АЛЛАТРА

СЪЗИДАТЕЛНО
ОБЩЕСТВО

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ
НА МОД „АЛЛАТРА“

#ALLATRAUNITES
Нов формат на международна конфернция
Creative society Logo with ALLATRA ornament
Статията „ОСНОВИ И ЕТАПИ НА ПОСТРОЯВАНЕ НА СЪЗИДАТЕЛНОТО ОБЩЕСТВО“ съдържа информация от разговора с Игор Михайлович Данилов, където той поясни 8 Основи на Съзидателното общество и етапи на неговото построяване.
Прочетете
Мнения на хората по целия свят за съзидателното общество

Видео от проекта „Игра на професионалистите“

За движението „АЛЛАТРА“

Международното обществено движение „АЛЛАТРА“ е глобално обединение на социално активни хора в обща инициатива за изграждане на съзидателно общество. Това е световна общност от съмишленици, които осъществяват информационни, творчески, научни и социално значими проекти в различни страни по света.

Благодарение на дейностите на движението „АЛЛАТРА“ се създават условия в обществото, които допринасят за установяването на ефективен междукултурен диалог, за установяване на тесни комуникационни връзки между хората и за укрепването на универсалния фундамент на човешките ценности, които обединяват всички нас.

Хората, участвайки в проектите на МОД „АЛЛАТРА“ на доброволни начала в свободното си време, развиват своя творчески потенциал, придобиват голям брой приятели по целия свят и реализират естествената потребност на човека да носи полза на обществото.

„АЛЛАТРА“ е на първо място самите хора. Хора от различни сфери на дейност, различни интереси, националности, вероизповедания, социален статус, които активно взаимодействат помжеду си и чувстват стремежа да направят света по-добро място, започвайки от себе си.

Всеки може да участва в тази международна съзидателна инициатива!