AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society חברה יוצרת
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

חברה יוצרת

פרויקט בינלאומי ALLATRA IPM

#ALLATRAUNITES
The Creative Society is a project of all humanity that provides the opportunity to bring our civilization peacefully to a new stage of evolutionary development in the shortest possible time.
The main goal of this project is
TO BUILD THE CREATIVE SOCIETY WORLDWIDE in which Human Life is of the highest value.

משימות הפרויקט:

  • ליצור תנאים לבניית חברה יוצרת בצורה ידידותית בכל רחבי כדור הארץ.
  • לגלות את דעתם של אנשים ברחבי העולם, האם הם רוצים לחיות בחברה במתכונת יצירתית ואיך הם רואים אותה.
  • לספק במה לדיון בינלאומי אוניברסלי פתוח על תפיסה ומודל של חברה יוצרת בכל תחומי חיי האדם.
  • למצוא דרכים חדשות לאחד את כל האנושות וליצור תנאים להשתתפות פעילה של כל אדם בחיי החברה, ללא קשר למעמד החברתי, הדת, הלאום.
פרטים נוספים

תוכלו ללמוד יותר על שלבי הקמתה של חברה יוצרת במאמר "יסודות ושלבים להקמת חברה יוצרת"

לקרוא

כנסים בינלאומיים

חברה יוצרת
8 יסודות של
חברה יוצרת
allatraunites.com
1. חיי האדם
חיי האדם הם הערך הגבוה ביותר. חייבים להגן על חייו של כל אדם, כמו על שלו. מטרת החברה היא לספק ולהבטיח את ערך החיים לכל אדם. אין ולא יכול להיות דבר בעל ערך רב יותר מחיי האדם. אם אדם אחד הוא בעל ערך, אז כל האנשים הם בעלי ערך!
2. חופש אנושי
לכל אדם בזכות הלידה ניתנת זכות להיות אדם. כל האנשים נולדים חופשיים ושווים. לכל אחד יש את הזכות לבחור. לא יכול להיות אף אחד ושום דבר על פני האדמה מעל האדם, מעל חירותו וזכויותיו. מימוש זכויות וחירויות האדם לא אמורות לפגוע בזכויותיהם וחירויותיהם של אנשים אחרים.
3. ביטחון אנושי
לאף אחד ושום דבר בחברה אין את הזכות ליצור איומים על חייו וחירותו של האדם!
לכל אדם מובטחת אספקה ​​של צרכים חיוניים בסיסיים, כולל מזון, דיור, טיפול רפואי, חינוך וביטחון סוציאלי מלא בחינם
הפעילות המדעית, התעשייתית והטכנולוגית של החברה צריכה להיות מכוונת אך ורק לשיפור איכות חיי האדם
יציבות כלכלית מובטחת: היעדר אינפלציה ומשברים, מחירים יציבים ושווים ברחבי העולם, יחידה מוניטרית אחת, מיסוי מינימלי קבוע או היעדרו
ביטחונו של האדם והחברה מאיום כלשהו מובטח על ידי "שירות עולמי יחיד למאבק במקרה חירום"
4. שקיפות ופתיחות של מידע עבור כולם
לכל אדם יש זכות לקבל מידע אמין על תנועה והפצה של כספי הציבור.
מידע על מצב יישום החלטות החברה זמין לכל אדם
התקשורת שייכת לחברה באופן בלעדי ומשקפת את המידע בצורה גלויה, אמינה וכנה.
5. אידיאולוגיה יצירתית
האידיאולוגיה צריכה להיות מכוונת לפופולריות של התכונות האנושיות הטובות ביותר, לדיכוי כל מה שמכוון נגד האדם.
העדיפות העיקרית היא עדיפות של אנושות, שאיפות רוחניות ומוסריות גבוהות של האדם, יושרה, תום לב, כבוד הדדי וחיזוק חברות.
יצירת תנאים להתפתחות ולחינוך אדם אמיתי, טיפוח ערכים מוסריים בכל אדם וחברה.
איסור תעמולה של אלימות, צנזורה וגינוי של כל סוג של הפרדה, תוקפנות וביטויים נגד אנושיות
6. התפתחות אישית
בחברה יוצרת כל אחד זכאי להתפתחות מקיפה ומימוש עצמי.
החינוך צריך להיות ללא עלות ובאותה מידה נגיש לכולם. צריך ליצור לאדם תנאים ולהרחיב עבורו הזדמנויות כדי לממש יכולותיו וכשרונותיו היצירתיים
7. צדק ושוויון
כל מקורות הטבע שייכים לאדם ומחולקים ביושר בין כל האנשים. אסור לבצע מונופול של משאבים ושימושם הלא הגיוניים . משאבים אלה מפוזרים למדי בין תושבי כדור הארץ כולו
לאדם יש ביטחון תעסוקתי אם יהיה בכך רצונו. התגמול עבור תפקיד, התמחות, מקצוע זהים חייב להיות זהה בכל העולם
לכל אחד יש את הזכות לרכוש והכנסה פרטיים. עם זאת, בגבולות ההיוון הבודד שהוקמה על ידי החברה
8. ניהול עצמי ע"י החברה
בחברה יוצרת לא קיים מושג "שלטון", מכיוון שהאחריות על חברה כולה, על התפתחותה, על תנאי החיים שלה ומסדר מאוזן שלה מונח על כל אדם.
כל אדם זכאי להשתתף בניהול ענייני חברה יוצרת ובאימוץ חוקים לשיפור חיי האדם.
החלטות פומביות חשובות, המשמעותיות מבחינה חברתית וכלכלית, המשפיעות על שינוי איכות חיי האדם, צריכות לצאת לדיון והצבעה ציבורית- משאל.
התעדכן באירועים אקטואליים
- 1 -
להירשם לערוץ YouTube של ALLATRA TV וללחץ על ה-"פעמון"
- 2 -
להירשם לערוץ הטלגרם ולהתעדכן באירועים הנוכחיים

על התנועה "ALLATRA"

התנועה החברתית הבינלאומית ALLATRA היא איחוד עולמית של אנשים פעילים חברתית ביוזמה משותפת לבניית חברה יוצרת. זוהי קהילה עולמית של אנשים בעלי דעות דומות שמיישמים פרויקטים של מידע, יצירה, מדע, שהם חשובים מבחינה חברתית במדינות שונות בעולם.

בזכות הפעילות של תנועת ALLATRA נוצרים בחברה תנאים התורמים לכינון דיאלוג בין-תרבותי יעיל, לכינון קשרים תקשורתיים הדוקים בין האנשים ולחיזוק היסוד הערכי האנושי האוניברסלי המאחד את כולם.

אנשים המשתתפים בפרויקטים של ALLATRA IPM בהתנדבות בזמנם הפנוי, מפתחים את הפוטנציאל היצירתי שלהם, רוכשים מספר רב של חברים ברחבי העולם, מיישמים את הצורך האנושי הטבעי לטובת החברה.

תנועת ALLATRA זה קודם כל האנשים עצמם. אנשים מתחומי פעילות שונים, תחומי עניין, לאומים, דתות, מעמד חברתי, אשר מתקשרים זה עם זה באופן אקטיבי, שואפים להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, החל מעצמם

כל אחד יכול לקחת חלק ביוזמה היצירתית הבינלאומית הזו!