AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society חברה יוצרת
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

חברה יוצרת

פרויקט בינלאומי ALLATRA IPM

#ALLATRAUNITES
ועידת וידיאו בינלאומית במתכונת החדשה

על התנועה "ALLATRA"

התנועה החברתית הבינלאומית ALLATRA היא איחוד עולמית של אנשים פעילים חברתית ביוזמה משותפת לבניית חברה יוצרת. זוהי קהילה עולמית של אנשים בעלי דעות דומות שמיישמים פרויקטים של מידע, יצירה, מדע, שהם חשובים מבחינה חברתית במדינות שונות בעולם.

בזכות הפעילות של תנועת ALLATRA נוצרים בחברה תנאים התורמים לכינון דיאלוג בין-תרבותי יעיל, לכינון קשרים תקשורתיים הדוקים בין האנשים ולחיזוק היסוד הערכי האנושי האוניברסלי המאחד את כולם.

אנשים המשתתפים בפרויקטים של ALLATRA IPM בהתנדבות בזמנם הפנוי, מפתחים את הפוטנציאל היצירתי שלהם, רוכשים מספר רב של חברים ברחבי העולם, מיישמים את הצורך האנושי הטבעי לטובת החברה.

תנועת ALLATRA זה קודם כל האנשים עצמם. אנשים מתחומי פעילות שונים, תחומי עניין, לאומים, דתות, מעמד חברתי, אשר מתקשרים זה עם זה באופן אקטיבי, שואפים להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, החל מעצמם

כל אחד יכול לקחת חלק ביוזמה היצירתית הבינלאומית הזו!