AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

MEZINÁRODNÍ PROJEKT MSH „ALLATRA“

#ALLATRAUNITES

ÚKOLY PROJEKTU:

  • Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti na celé planetě mírovou cestou.
  • Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve společnosti tvořivého formátu a jak si sami tento formát představují.
  • Poskytnout platformu pro globální otevřenou diskuzi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sférách života člověka.
  • Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti nezávisle na sociálním statusu, náboženském vyznání a národnosti.
Podrobněji

O etapách vybudování Tvořivé společnosti se můžete více dozvědět v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“

Číst

Mezinárodní konference

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
8 OSNOV
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
allatraunites.com
1. Život Člověka
Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit Život každého Člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!
2. Svoboda Člověka
Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic důležitější než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.
3. Bezpečnost Člověka
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu Člověka!
Každý Člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.
4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny
Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností.
Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.
5. Tvořivá ideologie
Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti.
Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.
Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.
7. Spravedlnost a rovnost
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi musí být stejné na celém světě.
Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, která je stanovená společností.
8. Samospráva společnosti
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).
Zůstaňte v obraze aktuálního dění
- 1 -
Přihlašte si odběr na YouTube kanále ALLATRA TV a zmáčkněte zvoneček
- 2 -
Přihlašte si odběr na Telegram kanálu a buďte v centru aktuálního dění

O hnutí „ALLATRA“

Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ je celosvětové sjednocení sociálně aktivních lidí ve společné iniciativě vybudování tvořivé společnosti. Je to globální společenství stejně smýšlejících lidí, kteří realizují informační, tvůrčí, vědecké a sociálně významné projekty v různých zemích světa.

Díky aktivitě hnutí „ALLATRA“ se ve společnosti vytvářejí podmínky, které přispívají k vybudování efektivního mezikulturního dialogu, vytvoření úzkých komunikačních vazeb mezi lidmi a posílení univerzálního základu hodnot, které spojují všechny.

Lidé, kteří se ve svém volném čase jako dobrovolníci účastní projektů MSH „ALLATRA“, rozvíjejí svůj tvořivý potenciál, získávají velké množství přátel po celém světě a naplňují přirozenou lidskou potřebu konat ve prospěch společnosti.

„ALLATRA“ – to jsou především lidé. Lidé z různých sfér, různých zájmů, národností, náboženských vyznání i sociálních statusů, kteří aktivně spolupracují a usilují o to, aby udělali tento svět lepší, počínaje sebou samým.

K této mezinárodní tvořivé iniciativě se může přidat každý!