AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Everyone is in charge of the future of humanity

ALLATRA

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT MSH ALLATRA

#ALLATRAUNITES

Úlohy projektu:

  • Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte mierovou cestou.
  • Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti tvorivého formátu a ako ju vidia.
  • Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského života.
  • Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.
Podrobnejšie

Viac sa o etapách vybudovania Tvorivej spoločnosti môžete dozvedieť v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“

Čítajte

Medzinárodné konferencie

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
8 OSNOV
TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
allatraunites.com
1. Život Človeka
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!
2. Sloboda Človeka
Každý človek tým, že sa narodí, dostáva právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.
3. Bezpečnosť Človeka
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.
Vedecká, priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.
Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.
4. Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.
5. Tvorivá ideológia
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.
6. Rozvoj Osobnosti
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.
Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.
7. Spravodlivosť a rovnosť
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete.
Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.
8. Samospráva spoločnosti
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.
Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).
Zostaňte v obraze aktuálneho diania
- 1 -
Prihláste sa na odber YouTube kanála ALLATRA TV a kliknite na „zvonček“
- 2 -
Prihláste sa na odber Telegram kanála a buďte v centre aktuálneho diania

O hnutí ALLATRA

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA predstavuje celosvetové zjednotenie sociálne aktívnych ľudí v spoločnej iniciatíve vytvorenia tvorivej spoločnosti. Je to globálne spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí realizujú informačné, tvorivé, vedecké a sociálne významné projekty v rôznych krajinách sveta.

Vďaka aktivitám hnutia ALLATRA sa v spoločnosti vytvárajú podmienky, ktoré prispievajú k vytvoreniu efektívneho medzikulturálneho dialógu, vytvoreniu úzkych komunikačných väzieb medzi ľuďmi a posilneniu univerzálneho hodnotového základu, ktorý spája všetkých ľudí.

Ľudia, ktorí sa zúčatňujú v projektoch MSH ALLATRA ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase, rozvíjajú svoj tvorivý potenciál, získavajú veľké množstvo priateľov z celého sveta a napĺňajú si prirodzenú potrebu ľudí konať v prospech spoločnosti.

„ALLATRA“ — to sú predovšetkým ľudia. Ľudia z rôznych sfér činností, rôznych záujmov, národností, náboženstiev, sociálneho statusu, ktorí aktívne spolupracujú, usilujú sa urobiť tento svet lepším, počnúc sebou.

Ktokoľvek sa môže zapojiť do tejto medzinárodnej tvorivej iniciatívy!