AllatRa Pattern Tape
Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Človek je základnou jednotkou spoločnosti.
Ľudstvo je jedna veľká rodina.
1
Život Človeka

Ľudský život je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a zaručiť hodnotu života pre každého Človeka. Neexistuje a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je jeden Človek dôležitý, to znamená, že sú dôležití všetci Ľudia!

2
Sloboda Človeka

Každý človek, na základe práva narodiť sa, má právo stať sa Človekom. Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovní. Každý má právo voľby. Na Zemi nemôže byť nikto a nič nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.

3
Bezpečnosť Človeka

Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!

Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.

Vedecké, priemyselné a technologické činnosti spoločnosti by sa mali zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.

Garantovaná ekonomická stabilita: vymiznutie inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia.

Bezpečnosť Človeka a spoločnosti je pred akýmkoľvek ohrozením zabezpečená jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.

4
Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých

Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Informácie o stave vykonávania rozhodnutí spoločnosti sú k dispozícii každému Človeku.

Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.

5
Tvorivá ideológia

Ideológia by sa mala zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a potláčanie všetkého, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-morálne smerovanie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.

Vytváranie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým písmenom, kultivácia morálnych hodnôt v každом človeku a spoločnosti.

Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdeľovania, agresie, prejavov antiľudskosti.

6
Rozvoj Osobnosti

Každý Človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.

Vzdelávanie by malo byť bezplatné a rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.

7
Spravodlivosť a rovnosť

Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie nie sú povolené. Tieto zdroje sú spravodlivo rozdelené medzi obyvateľov na celej Zemi.

Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za rovnaké postavenie, špecializáciu a povolanie musí byť rovnaká na celom svete.

Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.

8
Samospráva v spoločnosti

Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti chýba, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.

Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.

Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne-významných a ekonomických otázok ovplyvňujúcich zmeny v kvalite života Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).

Creative society Logo with ALLATRA ornament
Viac sa o etapách vybudovania Tvorivej spoločnosti môžete dozvedieť v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVANIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI“
Čítajte